Graffit Gallery Varna
Hortus Memoriae, изложба скулптура, инсталации, обекти на Паоло Вивиан, 29.04.-31.05.

HORTUS MEMORIAE
самостоятелна изложба скулптура, инсталации, обекти
Паоло Вивиан

29 април – 30 юни 2014
Вернисаж | 29 април | 18:30

Организатори: Италиански културен институт – София, фондация „Рая Георгиева”, галерия „Графит” с подкрепата на фонд „Култура“ към Община – Варна във връзка с кандидатурата на Варна за европейска столица на културата през 2019.

Паоло Вивиан, Археология на паметта, 2008 Paolo Vivian, Archaeology of the Memory, 2008

Паоло Вивиан, Археология на паметта, 2008
Paolo Vivian, Archaeology of the Memory, 2008

Изложба-ребус създава художникът Паоло Вивиан в VI издание на международния фестивал contempo във Варна, България. Форумът събира в българския морски град, кандидат за културна столица на Европа през 2019 над 100 творци от България, Германия, Франция, САЩ, Мексико, Норвегия, Иран, Унгария, Великобритания, Португалия, Израел, Италия, Австрия, Белгия. 20 галерии и алтернативни пространства в града и повече от 30 събития превръщат Варна за десет дни в международен център на съвременното изкуство. Фестивалното участие на Паоло Вивиан с проекта „Hortus Memoriae “ се организира с партньорството на Италианския културен институт – София. Куратор на проекта е Дора Дончева.
Художникът от Трентино представя в пространството на галерия „Графит” скулптури, обекти и инсталации , изследващи колективната памет – тема, която занимава артиста през последните години. Вивиан се заиграва с концепциите и увлича посетителите в лично пътешествие, като използва мнемонични техники на асоциативното мислене, познати ни от древните метафизични трактати и от съвременната херменевтика. В неговата градина на паметта битуват архитипи и модели на модерността ,част от живота на голямото европейско семейство. Той разкрива многообразието на формите на колективното съзнание в процесите на обединена Европа като поставя акцент върху човека и неговата способност за различаване и запомняне.
Като кодира в галерийното пространство древната формула на Джордано Бруно и трансформира сакралните символи в персонален знак на добродетел, страст или болка. В изкуството му колективната памет има лаконична форма и вертикална посока. Културните архитипи, мутацията на мита и табуто превръща в тотеми на спомена, диалогът между поколенията и ежедневните човешките контакти – в бар код на модерността. Художникът предизвиква посетителите да намерят паролата към изложбата и да създадат своя градина на паметта. „Възползвам се от миналото, за да проектирам бъдещето, живеейки в моето Сега”, казва творецът и дава централна роля на мира в този имагинерен свят на символи и знаци, наречен „Hortus Memoriae“ на Паоло Вивиан.
Био

Паоло Вивиан (1962,Серсо ди Тренто,Италия) работи в областта на скулптурата, инсталацията и пърформанса. Негови творби са били представяни в програмата на Вилнюс – Европейска столица на културата 2009, в честването на 100-ната от създаването на град Диферданж, в проектите „Ъгълът на героите” , Будапеща, ”Природа и изкуство”- под патронажа на холандската кралица, Off-On- Хамбург, E xi (s)t-Варна, в Палацо Дукале, Генова, Августинското абатство, Болцано, галерия „Актус Магнус”, Вилнюс и др. Негови монументални творби са част от обществени колекции в Natuurkunst, Дренте (Холандия); Italian culture institutе, Берген (Норвегия); парк Gerlache, Differdange (Люксембург); парк Тре castagni, Pergine Valsugana (Италия), Форст, Германия, Рабка -Здрой, Полша, KunstForum, Stubenberg (Австрия), Фондация „Камий Клодел“, Ла Брез (Франция) и др. Носител е на международни награди за скулптура в Италия и чужбина. Арт директор и куратор на международните скулптурни проекти „Memoria della amnesia” и „6×6“ в Италия; основател на артистичната международна мрежа sKulturclub.

Изложбата Hortus Memoriae на Паоло Вивиан се реализира от фондация „Рая Георгиева” с партньорството на Италиански културен институт – София и галерия „Графит“ и с подкрепата на фонд „Култура” към Община-Варна и със спонсорството на застрахователна компания „Армеец”, България Ер, Девня цимент, хотел Плаза, Гранд Мобил, Домейн Бояр, Джинджър кафе.


HORTUS MEMORIAE
mostra personale di sculture, installazioni, oggetti
Paolo Vivian

Durazione: 29 aprile – 31 maggio 2014
Inaugurazione: martedì 29 aprile 2014 ore 18,30

L’artista Paolo Vivian crea una mostra-rebus all’interno della VI Edizione del Festival Internazionale Contempo a Varna, Bulgaria. Il forum riunisce nella città di mare bulgara, candidata come Capitale Europea della Cultura 2019, circa 100 artisti provenienti dalla Bulgaria, la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, il Messico, la Norvegia, l’Iran, l’Ungheria, la Gran Bretagna, il Portogallo, Israele, l’Italia, l’Austria, il Belgio. Le 25 gallerie e gli spazi alternativi nella città ed i più di 30 eventi trasformano Varna (dal 25 aprile al 04 maggio) e per dieci giorni, in un centro internazionale dell’arte contemporanea.

La partecipazione al Festival CONTEMPO di Paolo Vivian con il progetto “Hortus Memoriae“ è organizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Sofia. Curatore del progetto è Dora Doncheva.

Paolo Vivian, Hortus Memoriae, 2014

Paolo Vivian, Hortus Memoriae, 2014

L’artista del Trentino presenta nello spazio della Galleria „Graffit“ sculture, oggetti ed installazioni che esplorano la memoria collettiva – tema che l’artista sviluppa negli ultimi anni.
Vivian gioca con i concetti ed affascina i visitatori in un percorso personale, utilizzando tecniche mnemoniche del pensiero associativo, già conosciuti dagli antichi trattati metafisici e dell’ermeneutica contemporanea. Il suo giardino della memoria è abitato da archetipi e modelli della modernità, parte della vita della grande famiglia europea. Lui rivela la diversità delle forme della coscienza collettiva nei processi di un’Europa unita mettendo l’accento sull’uomo e sulla sua capacità di distinguere e ricordare. Codificando l’antica formula di Giordano Bruno in uno spazio di galleria trasforma i simboli sacri in segno personale di virtù, passione o dolore. Nella sua arte la memoria collettiva ha una forma laconica ed una direzione verticale. Gli archetipi culturali, la mutazione del mito e del tabù diventano dei totem del ricordo, un dialogo tra le generazioni ed i quotidiani contatti umani – in un codice a barre della modernità.

L’artista provoca i visitatori a trovare la password della mostra e di creare il proprio giardino della memoria. „Uso il passato per progettare il futuro vivendo nel mio presente“, dice l’artista, e dà un ruolo centrale della pace in questo mondo immaginario di simboli e segni denominato Hortus Memoriae di Paolo Vivian. E come ha scritto in catalogo della mostra dalla signora Amendolagine, direttore del Istituto Italiano di Cultura di Sofia “Non dubitiamo nemmemo per un attimo che la mostra di Vivian a Varna sia un incomparabile giardino di bellezza coltivato ad arte che rimarrà impresso a lungo nella memoria collettiva della Bulgaria.”

La mostra Hortus Memoriae di Paolo Vivian è realizzata con il sostegno del Fondo „Cultura“ del Comune di Varna, Istituto Italiano di cultura di Sofia, la Fondazione “Raya Georgieva”, la galleria Graffit, la compagnia assicurativa Armeec, la Bulgaria Air, Devnya Cement (Italcementi group), Hotel Plaza, Domaine Boyar, Grand Mobil, Ginger Coffee Club.

Il catalogo “Hortus Memoriae” edito in occasione della mostra con i testi critici di Dora Doncheva, curatore del progetto e Anna Amendolagine, direttore di L`Istituto Italiano di Cultura di Sofia.

bio

Paolo Vivian (1962, Serso di Trento) opera nel campo della scultura, dell’installazione e della performance. Le sue opere sono state presentate nel programma di Vilnius – Capitale Europea della Cultura 2009, in occasione della celebrazione del 100° anniversario dalla fondazione della città di Differdange, nei progetti “L’angolo degli eroi” – Budapest, “Natura e Arte“ – sotto l’egida della Regina olandese, Off- On – Amburgo, Exi(s)t- Varna, il Palazzo Ducale – Genova, l’Abbazia augustiniana – Bolzano, Galleria „Aktus Magnus“ – Vilnius ed altri. Le sue opere monumentali fanno parte di collezioni pubbliche in Natuurkunst – Drenthe (Paesi Bassi); Istituto Italiano di Cultura di Bergen (Norvegia); il Parco Gerlache – Differdange (Lussemburgo); il Parco Tre Castagni – Pergine Valsugana (Italia); Forst – Germania; Rabka-Zdroj – Polonia; Kunstforum – Stubenberg (Austria); la Fondazione „Camille Claudel“ – La Bresse (Francia) ed altri. Ha vinto premi internazionali per la scultura in Italia e all’estero. Art direttore e curatore dei progetti internazionali di scultura – „Memoria della amnesia“ (Pergine Valsigana, Trento 2007) e „6×6“ (Baselga di Pine, Trento 2008-2014); fondatore della rete internazionale artistica sKulturclub .Vive e lavora a Palù del Fersina, Trento, Italia.

Коментарите са изключени.

Архив