Graffit Gallery Varna
Опасна красота, изложба на артисти от САЩ, Куба, Иран, Австралия, Хърватска, Норвегия, 08.08.-09.09.

for english scroll down

ОПАСНА КРАСОТА
Изложба на артисти от САЩ, Куба, Иран, Австралия, Хърватска, Норвегия
Съвместен проект на галерия „Стефан Стоянов“, Ню Йорк и галерия „Графит“

Ейдийн БАРИ (визуален артист, Ирландия)
Хедър БЕНЕТ (визуален артист, САЩ)
Бахар БЕХБАХАНИ (видео артист, Иран-САЩ)
Тамара ДИЙН (визуален артист, Австралия)
Трине Лине НЕДРЕАС (визуален артист, Норвегия)
Шенън ПЛЪМ (видео артист, САЩ)
Рената ПОЛЯК (видео артист, Р. Хърватска)
Мария Магдалена Кампос ПОНС (визуален артист, Куба-САЩ) / Нийл Ленърд (джаз композитор, САЩ)

Вернисаж | 08.08. | 18:30

Семинар „Съвременното изкуство като начин на мислене”
10.08. | 10:00-11:30
Лектори
Рейчъл Вайнгайст – куратор, The Shelley & Donald Rubin Foundation, Ню Йорк
Бранко Франчески – куратор на Павилиона на Р. Хърватска, 55-то Биенале във Венеция (нужна е регистрация; моля, изпратете вашето име на manager@graffitgallery.com или се обадете на тел. 052 989 999)

Артистична среща-разговор с художниците и куратора на изложбата
10.08. | 21:00-22:00 | Трейшън Клифс Голф & Бийч резорт

“….кой може да измери възбудата и стремлението в душата на поет, когато тя е затворена и омотана в тялото на жена?” – Вирджиния Улф, Собствена стая

„Опасна красота” е, за съжаление, все още от редките изложби, представящи изцяло жени-артисти (с изключение на приноса на Нийл Ленърд). Международният състав, Ейдийн Бари, Хедър Бенет, Бахар Бехбахани, Тамара Дийн, Трине Лисе Недреас, Шенън Плъм, Рената Поляк, Мария-Магдалена Кампонс Понс, ни говори на пресекулки за път, който въпреки че е белязан от предци, остава объркан и заплетен. Използвайки вътрешна пародия, черен хумор, патос, даже секс, тези артисти създават една обременяваща красота, чрез която искат от нас да се заровим в тяхната чувственост, вече продупчена и накъсана, и да открием колко е трудно намирането на изход. Красотата е посланик, първата призната прекрасна лудост, който ни хваща за ръка, за да ни заведе в по-тъмни царства.

В своите видео, фото и скулптурни работи, артистите в тази изложба ни мамят и прелъстяват, перчат ни се и се боричкат, шепнат ни и ни пеят на специфични и още по-усукани струни, които се нуждаят от скъсване. Авторите, обаче, спокойно и обрано, елегантно и поетично, осветляват тези струни без да допускат борбата им да остане неясна. Те работят със своето минало с ясно съзнание, признателно стъпвайки върху прогреса на феминизма, за да актуализират неговия език.

Поставянето в клетка и или в капан са често използвани метафори в участващите произведения с цел изобличаването на ограниченията, усложненията и последиците, обитаващи тялото на жената в съвременното общество. Невидимите граници между половете са все още тук. Артистите овладяват контрола върху тези обществени предположения, съставяйки и предефинирайки свои собствени правила, целейки се именно в тях. Но показаната сила не отхвърля женственото в показаните произведения. И докато се борят за оцеляване, авторите възхваляват факта, че са жени. Опасна красота се стреми да примири непримиримото, отхвърляйки черното и бялото, и/или по презумпция ознаменува сивото, което ни позволява да живеем пълноцветно.

Кураторът Стефан Стоянов посвещава тази изложба на майка си, която първа му разкрива героизма в живота на една жена.

Този проект е част от кандидатурата на Варна за европейска столица на културата през 2019 г. и се подкрепя от Община Варна, чрез програмата за финансиране „Варна – територия на творчество”

___________________________________________

DANGEROUS BEAUTY
Exhibition featuring artists from the USA, Cuba, Iran, Australia, Croatia, Norway, Ireland

Aideen BARRY (visual artist, Ireland)
Heather BENNETT (visual artist, USA)
Bahar BEHBAHANI (video artist, Iran-USA)
Tamara DEAN (visual artist, Australia)
Trine Line NEDREAAS (visual artist, Norway)
Shannon PLUMB (video artist, USA)
Renata POLJAK (video artist, Croatia)
Maria Magdalena Campos PONS (visual artist, Cuba-USA) / Neil Leonard (jazz composer, USA)

Opening Reception | 08.08. | 18:30

Seminar in Contemporary Art as a Way of Thinking
10.08. | 10:00-11:30
Lectors
Rachel Weingaist – curator, The Shelley & Donald Rubin Foundation, New York
Branko Francesci – curator of the National Pavilion of Croatia, 55th Venice Biennale (registration is required; please send your name to manager@graffitgallery.com or call 052 989 999)

Artist Talk with the participants in the Dangerous Beauty Exhibition
10.08. (Saturday) | 21:00-22:00 | Thracian Cliffs Golf & Beach Resort

“….who shall measure the heat and violence of a poet’s heart when caught and tangled in a woman’s body?” – Virginia Woolf, A Room of One’s Own

Dangerous Beauty is, unfortunately, still a rare exhibition, comprised almost solely of women artists (save the collaborative contribution of Neil Leonard). The international group, Aideen Barry, Bahar Behbahani, Shannon Plumb, Renata Poljak, Trine Lise Nedreaas, Tamara Dean, Maria Magdalena Campos-Pons, Aideen Barry and Heather Bennett, speak to us in fits and starts of a path, though previously cut by forbears, that remains raveled and dense. Employing self-parody, dark humor, pathos, sex, these artists create an onerous beauty, one which asks us to delve into their lush, yet thorn riddled thicket and discover the difficulties in finding an exit. Beauty is a conduit, at first recognized as lovely folly, only to take us by the hand into darker realms.

In video, photo and sculpture, the artists in this exhibition con and seduce, buck and fight, whisper and sing to us of the specific and ever more convoluted bonds that still need breaking. They are calm and collected, however, gracefully, poetically, shedding these bonds while not allowing their struggle be glossed over. They work with their past firmly in possession, gratefully taking feminism’s progress and updating its language.

Caging and trapping are frequent metaphors in these works and expose the limits, complications and implications of inhabiting a woman’s body in contemporary society. That hoary glass ceiling is still up there. These artists grasp control of societal assumptions, composing redefinition on their own terms and score the glass. Yet this strength does not eject the feminine in these works. While striving to be, they still glory at being women. Dangerous Beauty seeks to reconcile the irreconcilable, rejecting black and white, either/or presumption and celebrating the grey that allows us all to live in full color.

Curator Stephan Stoyanov dedicates this exhibition to his mother who first revealed to him heroism in a woman’s life.

 

Шенън Плъм Дрънкалки и черешки 2004, видео, серия Черно-бели, 04'07" Shannon Plumb Rattles and Cherries 2004, video, from Black and White Series 04'07"

Шенън Плъм
Дрънкалки и черешки
2004, видео, серия Черно-бели, 04’07“
Shannon Plumb
Rattles and Cherries
2004, video, from Black and White Series
04’07“

Хедър Бенет Трилогия на империята 2008, HD видео, различни размери, 7’45”, серия от 5 Heather Bennett The Empire Trilogy 2008, HD video, size variable, 7’45”, edition of 5

Хедър Бенет
Трилогия на империята
2008, HD видео, различни размери, 7’45”, серия от 5
Heather Bennett
The Empire Trilogy
2008, HD video, size variable, 7’45”, edition of 5

Хедър Бенет Боклук 2005, пигментен печат на хартия, 130/107 см, серия от 3 Heather Bennett Trash 2005, Pigmented print on rag paper, 130/107 cm, edition of 3

Хедър Бенет
Боклук
2005, пигментен печат на хартия, 130/107 см, серия от 3
Heather Bennett
Trash
2005, Pigmented print on rag paper, 130/107 cm, edition of 3

Мария Магдалена Кампос-Понс/ Нийл Ленърд 53+1=54+1. Писмо на годината 2013, видео инсталация Maria Magdalena Campos-Pons/ Neil Leonard 53+1=54+1. Letter of the Year 2013, video installation

Мария Магдалена Кампос-Понс/ Нийл Ленърд
53+1=54+1. Писмо на годината
2013, видео инсталация
Maria Magdalena Campos-Pons/ Neil Leonard
53+1=54+1. Letter of the Year
2013, video installation

Мария Магдалена Кампос-Понс Без заглавие (Свобода), 2013 Maria Magdalena Campos-Pons Untitled (Freedom), 2013 Polaroid diptych

Мария Магдалена Кампос-Понс
Без заглавие (Свобода), 2013
Maria Magdalena Campos-Pons
Untitled (Freedom), 2013
Polaroid diptych

Тамара Дийн Център на вселената. Само за хора 2011, фотография, 76/100 см Tamara Dean Centre of the Universe. Only Human 2011, print, 76/100 cm

Тамара Дийн
Център на вселената. Само за хора
2011, фотография, 76/100 см
Tamara Dean
Centre of the Universe. Only Human
2011, print, 76/100 cm

Тамара Дийн Пазителят, И това ще отмине 2011, фотография,155/139 см Tamara Dean The Keeper, This too Shall Pass 2011, print, 155/139 cm

Тамара Дийн
Пазителят, И това ще отмине
2011, фотография,155/139 см
Tamara Dean
The Keeper, This too Shall Pass
2011, print, 155/139 cm

Ейдийн Бари Спрей граната SG09/8#01 2009, скулптура, серия 1/5 Aideen Barry Spray Grenade SG09/8#01 2009, Sculpture, edition 1/5

Ейдийн Бари
Спрей граната SG09/8#01
2009, скулптура, серия 1/5
Aideen Barry
Spray Grenade SG09/8#01
2009, Sculpture, edition 1/5

Коментарите са изключени.

Архив