Graffit Gallery Varna
НЕ/ПОЗНАТИ от Златния фонд на Обединена българска банка, 03 – 18.06.2017

Обединена българска банка и галерия „Графит“

представят изложбата

НЕ/ПОЗНАТИ от Златния фонд на колекцията на ОББ

03.06 -18.06.2017

www.ubbcollection.bg

UN/NOTED part of UBB’s Gold Fund Collection

(english below)

За колекцията на ОББ и изложбата НЕ/ПОЗНАТИ от Златния фонд на ОББ

Колкото са различни художниците – защото дарбата е явление уникално, предпочитанията към теми и сюжети, към цветова гама са въпрос на емоционална настройка, на личен усет и самопреценка, толкова разнолики и несъпоставими са художествените сбирки. Особено когато са създадени от личности или институции, които нямат за цел да изследват професионално историята на изкуството в нейното хронологично и стилово богатство.

Специфичен пример в това отношение е Колекцията на Обединена българска банка. Произведенията в нея са купувани предимно с цел да украсяват интериорите на банковите салони и кабинетите на съответните директори. Изборът в общия случай е продиктуван от лични контакти с дадени художници и лична преценка за подходящите творби. Често авторите са родени и работят в същия град, а картините им – главно пейзажи – пресъздават типични изгледи от него.

Учредена през 1992 г., Обединена българска банка е най-мащабният български проект за финансова консолидация, осъществен чрез сливането на 22 търговски банки с широка клонова мрежа в цялата страна. С този акт ОББ се превръща не само в техен институционален правоприемник, но и в наследник на една традиция в отношението към изкуството, поемайки грижата за събраните през годините произведения и разширявайки техния брой до фонд от 225 творби, разпределени на база експертни оценки в три категории – златна, сребърна и бронзова.

Кога съвкупността от картини става сбирка? Кога сбирката става колекция? Какъв е смисълът на една корпоративна колекция? На тези въпроси предлага отговори изложбата „НЕ/ПОЗНАТИ“, подготвена след продължително изучаване, систематизиране и грижа за доброто състояние на притежаваните живописни платна и графики.

В изложбата са представени художниците от златния фонд, чиито имена за специалисти и за по-широка публика са добре познати. Непознати са конкретните творби. Това е смисълът на публичното им показване – нов аспект към активната корпоративна социална отговорност на Обединена българска банка в подкрепа на българската култура и изкуство.

 

About UBB’s collection and UN/NOTED exhibition of UBB’s Gold Fund

 

The more dissimilar painters are – as talent is a unique phenomenon, subjects and themes, as well as palette preferences spring from emotional tuning, personal insight and self-estimate – the more multifaceted and incomparable art collections are. Especially when shaped by either personalities or institutions, non-striving to professionally explore art history as to its chronological and style diversity.

A specific example to this end stands the collection of United Bulgarian Bank. The paintings in it were bought, in most cases, to decorate banking halls and the offices of the respective managers. Most frequently selection was prompted by personal contacts with certain painters and a private judgment of a painting’s aptness. Quite often artists were born and worked in the same town and their paintings – mostly landscapes – recreated typical local perspectives.

Established in 1992, United Bulgarian Bank is the largest financial consolidation project, realized via the merge of 22 commercial banks with a wide branch network throughout the country. Thus, UBB not only grew into their institutional successor, but also an inheritor of a tradition in the disposition to art, manifested in assuming the good care of artists’ works, collected over time and expanding their number up to a fund of 225 art pieces, distributed, based on expert appraisals, into three categories – golden, silver and bronze.

When does a totality of paintings become a selection? When does a selection become a collection? What is a corporate collection’s worth?UN/NOTED exhibition gives answers to all these questions as it is a product of continuous research, systematic approach and care for the good condition of the paintings and graphics held.

The exhibition displays Golden Fund artists, whose names are well-known to art experts and the broader public. Still in the shadow are the works themselves. That’s the idea behind their public presentation – to add a new touch to the proactive corporate social responsibility of United Bulgarian Bank in support of Bulgarian culture and arts.

Коментарите са изключени.

Архив