Graffit Gallery Varna
Пространства, юбилейна изложба на Радко Мурзов, 09.10.-31.10.2015

(english below)
Галерия „Графит“
представя
ПРОСТРАНСТВА
юбилейна изложба
09.10.-31.10.2015

Вернисаж | 09.10.2015 | 18:30

Среща на художника с публика | 23.10.2015 | 17:00 – 19:00

Радко Мурзов е обсебващ художник. В смисъл, че те заставя да го следваш и във всяка творба и в пътя, който е избрал. Този път е „пътека за двама” (както казва художникът-поет в едно свое стихотворение) – за него и за неговия зрител. Затова живописта му не ни оставя безразлични. Дали ще ни отправи към света на нежната лирика или към хиперреалната действителност, или пък към екпресивното изживяване, ние го следваме по тази пътека през чувства и съдби.
Радко винаги е различен. Той може да се любува на материалността на света, да потъне в непосредствения израз на дълбоки или тънки емоции, но и да намери визуалното въплъщение на абстрактни понятия. И темата на изложбата „Пространства“ отговаря на разбирането му за връзката на времената – чрез асоциациите на спомена той може да се връща в пространството-време. Сякаш се движи ту в макро-, ту в микросвета. И тези преходи са осъществени не умозрително, а с изключително живописно чувство. Естетическото не е самоцел, то е средство за предаване на сложните асоциативни процеси, през които преминава творението.

проф. Иван Маразов

Биография
Радко Мурзов е роден в Карнобат. Завършва руска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, но следвайки творческия си импулс завършва с отличие живопис в Национална художествена академия в София. От 1976 год. е член на Съюза на българските художници. Има 27 самостоятелни изложби в България, Германия и Гърция, както и участия в колективни изложби в Германия, Франция, Алжир, Македония, Япония, Русия. Работи в областта на кавалетната живопис, рисунката, графиката и декоративно-монументалните изкуства. Ръководи детска школа по живопис с международна известност. Носител е на награда „Варна” в областта на културата. Негови работи притежават националната галерия и галерии в страната, както и колекционери от много страни по света. Живее и работи във Варна.


Graffit Gallery
presents
SPACES
anniversary exhibition
09.10.-31.10.2015

Vernissage | 09.10.2015 | 18:30

Radko Murzov is an obsessing artist. He compels you to follow him in every work, leading you the way that he has chosen. This path is a „track for two“ (says the artist-poet in one of his poems) – for him and for his audience. So his art does not leave us indifferent. Whether he takes us to the world of the gentle lyricism or to the hyperrealism, or to the expressive endurance, we follow this path through feelings and destinies.
Radko is always different. He can admire the substance of the world, to sink into the immediate expression of deep or shallow emotions, but also to find a visual incarnation of abstract concepts. And the focus of his Spaces exhibition meets his understanding of the relationship of the times – through associations of the memory, he can return in the space-time. As though, he moves at times in the macro- and at times in the micro-world. And these transitions are not made speculatively, but with extremely picturesque feeling. The aesthetic is not an end in itself, it is a means of complex associative processes through which the creation passes.
Prof. Ivan Marazov

About the artist
Radko Murzov was born in the town of Karnobat. His first degree was in Russian philology, which he got in the Sofia University St. Kliment Ohridski. Following his creative inspiration, afterwards he graduated with honours the National Academy of Arts in Sofia. Since 1976 he has been a member of the Union of Bulgarian Artists. He has 27 solo exhibitions in Bulgaria, Germany and Greece, as well as participations in collective exhibitions in Germany, France, Algeria, Macedonia, Japan and Russia. The artist works in the field of painting, drawing, print and decorative -monumental arts.
He is the director of an internationally famous Children’s Painting School. Radko Murzov is awarded with Varna Prize in the area of culture. His works are owned by the Bulgarian National Gallery and different galleries in the country, as well as collectors from all over the world. The artist lives and works in Varna.

Коментарите са изключени.

Архив