Graffit Gallery Varna
Graffit Gallery
Национална изложба „СУПЕР[М]АРТ[КЕТ]” | 05.11.-27.11.2015

Сдружението на художниците – Варна
Ви кани на откриването на
националната изложба
„СУПЕР[М]АРТ[КЕТ]”

The Association of Artists – Varna
kindly invites you to the
group exhibition of Bulgarian artists
SUPER[M]ART[KET]

05.11.-27.11.2015
Галерия „Графит”, Варна | Graffit Gallery, Varna

Откриване | Opening | 05.11.2015 | 18:30

Проектът „СУПЕР[М]АРТ[КЕТ]” и изложбата – част от неговата програма, цели да съдейства и да установи необходимостта от промяна на българската художествена сцена спрямо изискванията и възможностите на настоящия европейски и международен контекст. Той стъпва върху концепцията на подобен проект, озаглавен просто „Пазарът”, който започнах и курирах като платформа към 45-ия „Салон Загреб” през 2010 г. Отправната точка и за двете изложби беше дилемата ми като куратор над смисъла и целта на изложбата като социокултурен конструкт /механизъм/ в общия смисъл. Дали изобщо е изгодно за всички по време на криза (което несъмнено влияе, със сигурност върху количеството на одобрените програми и оперативни ресурси, освен ако не успяват да се самофинансират) да се организира изложба като чист преглед на художествената продукция за някакъв определен период, самостоятелна изложба или интелектуална интерпретация на културния феномен и неговото ехо от социално-икономическите взаимоотношения? Или, трябва да разглеждаме изложбата като най-мощната и видима медиа, която артистите, заедно с подкрепящите ги професионалисти, институции и администрация, могат да използват, за да работят активно за подобряване на тяхната среда?

Проектът „СУПЕР[М]АРТ[КЕТ]”, организиран от Петра Димитрова, мениджър на галерия „Графит”, в сътрудничество с Дора Дончева, куратор на галерия „Буларт” и развит чрез информационните канали на Сдружението на художниците – Варна, е предназначен да служи като рамка за изследване на това как българските артисти възприемат техните произведения като обект на един предстоящ, но все още непризнат и недоразвит пазар на изкуство. Проектът беше програмиран с двумесечна отворена покана към българските художници да представят своите портфолиа, включващи една творба и посочената от автора продажна цена, за безпристрастен подбор, извършен от международно експертно жури, на което е поверено да курира изложбата и кръгла маса , с цел да инициира диалог на тема за пазара на изкуство с всички видове представители на художествената сцена: артисти, публични институции, НПО, независими куратори, собственици на частни галерии и дилъри. Накрая, но не на последно място, проектът завършва с изложба като демонстрация на фактическото положение – пословична проверка на реалността. Предимството да поканиш международно жури е свежият поглед, необременен от вътрешната динамика на контекста на местната художествена сцена. Неговата добавена стойност е възможността за местните художници да представят своите произведения на експерти, работещи на международната арт сцена.

Членовете на журито бяха: Бранко Франчески – директор на Музея за изящни изкуства в Сплит, Република Хърватска; Башак Шенова – независим куратор и университетски преподавател, Анкара, Турция; Стефан Стоянов, арт-дилър, София / Ню Йорк, САЩ; Ханс Кнол, частен галерист, Виена, Австрия; и Надежда Джакова – главен уредник на „Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство”, Национална галерия, София, България. След напрегнат дебат, ние взехме решение върху формата на крайната презентация. Номинирахме четиринадесет художници от осемдесет и седем предложения. Десет от избраните автори са представени в изложбата и каталога с повече произведения. Други четирима художници са включени само в каталога с еднa репродукция, а имената на всички участници са изредени в каталога. Освен избраните десет, всички художници са представени по време на изложбата чрез дигитално портфолио, излъчено на мултимедия в изложбеното пространство. Най-интересната особеност на проекта, обаче, е възможността за посетителите да купуват всички произведения на изкуството, представени чрез отворената покана. Следователно, налице е и вътрешно присъщия шанс да се направи сравнение между вкуса и мнението на журито и широката общественост, които, заедно с артистите, затварят екзистенциалния кръг на визуалните изкуства. Целият процес се занимава именно с устойчивостта на този кръг, както и с разкриването на неговите скрити механизми и тяхното подобряване за общия напредък на всички участващи страни.

Бранко Франчески

Номинирани автори:
1. Антоанета Абаджиева (1985, Варна)
2. Деян Боев (1992, Разград)
3. Ирена Димитрова (1980, Варна)
4. Иван Иванов – Ивани (1942, София)
5. Николай Божинов (1986, Велико Търново)
6. Орфей Миндов (1966, Трявна)
7. Румяна Карастамова (1992, Бургас)
8. Сирма Маркова (1985, София)
9. Слав Недев (1967, София)
10. Стефан Кулев (1974, Варна)

Номинирани автори за каталога
1. Деница Дакова (1986, Горна Оряховица)
2. Елисавета Ангелова (1986, Бургас)
3. Кирил Георгиев (1992, Казанлък)
4. Роберт Баръмов (1966, Варна)

_________________________________

The SUPER[M]ART[KET] project and exhibition aims to acknowledge and contribute to the change needed to advance the Bulgarian art scene to the demands and opportunities of its present day European and international context. It is based on the similar project entitled simply Market that I have conceived and curated as a platform for the 45th Zagreb Salon in 2010. Starting point for both exhibitions was the curatorial dilemma over the meaning and purpose of exhibition as a socio-cultural construct in general.  Is it viable at all in times of recession (which will doubtlessly affect, if not budgeting itself, then surely the quantity of approved programs and operational resources), to organise an exhibition as a sheer review of artistic production in some particular period, solo show or intellectual interpretation of cultural phenomena and its echoing the socio-economic relationships? Or, should we consider exhibition as the most powerful and the most visible media that artists, together with supporting professionals, institutions and administration, can use in order to actively pursue improvement within their domain?

Under organisation of Petra Dimitrova, manager of the Graffit Gallery, in collaboration with Dora Doncheva, curator of the Bulart Gallery and proceeded through the Association of Artists – Varna, the SUPER[M]ART[KET] project was intended as a frame for the investigation of how Bulgarian artists perceive their art production as the object of impending, but yet unrecognised and underdeveloped art market. The project was structured as a two months long open call to Bulgarian artists to submit their portfolios with a single, priced artwork, for the unbiased selection carried out by the international expert jury entrusted to curate the exhibition and panel aiming to initiate a dialog on subject of art market with the representatives of the visual arts scene: artists: public institutions and independent curators, private gallery owners and dealers. At last, but not the least, the project resulted in the final exhibition as a demonstration of factual situation, the proverbial reality check. The advantage of assembling an international jury is the fresh overview, unburdened by the internal dynamics of the local art scene context. Its collateral benefit is an opportunity for the local artists to present their works to experts working on the international art scene.

Jury members were: Branko Franceschi, director of the Museum of Fine Arts in Split, Croatia; Basak Senova, independent curator and university lecturer, Ankara, Turkey; Stephan Stoyanov, art dealer, Sofia/New York, USA;  Hans Knoll, private gallery owner, Vienna, Austria; and Nadezhda Dzhakova, chief curator of SAMCA – Sofia Arsenal – Museum for Contemporary Art, National Gallery, Sofia, Bulgaria. After intense deliberation, we have decided upon the format of the final presentation. We have nominated fourteen artists out of eighty seven applications. Ten of the selected artists are presented in the exhibition and its catalogue with more works. Further four artists are presented in the catalogue with a single reproduction and all the applicants will be listed in the catalogue. Besides the selected ten, all the artists will be presented at the exhibition via digital portfolio edited for the computer workstation installed in the exhibition space. The most interesting feature of the project, however, is the possibility for visitors to buy all of the artworks submitted to the open call. Hence, there is also the immanent chance to compare taste and opinion of the jury and the general public who, together with artists, close the existential circle of visual arts. It is the sustainability of this circle that the entire process is concerned about, as well as the disclosure of its concealed mechanisms and their improvement for common advancement of all parties involved.

Branko Franceschi

Nominated Artists

1. Antoaneta Abadzhieva (1985, Varna)
2. Deyan Boev (1992, Razgrad)
3. Irena Dimitrova (1980, Varna)
4. Ivan Ivanov – Ivani (1942, Sofia)
5. Nikolay Bozhinov (1986, Sofia)
6. Orfey Mindov (1966, Tryavna)
7. Rumyana Karastamova (1992, Bourgas)
8. Sirma Markova (1985, Sofia)
9. Slav Nedev (1967, Sofia)
10. Stefan Kulev (1974, Varna)

Special Mention in the Catalogue

1. Denitsa Dakova (1986, Gorna Oryahovitsa)
2. Elizabeta Angelova (1986 Bourgas)
3. Kiril Georgiev (1992, Kazanlak)
4. Robert Baramov (1966, Varna)

Проектът се подкрепя от фонд „Култура” на Община Варна, „Мобилтел”, строителна компания „Комфорт” и галерия „Графит”.

The project is kindly supported by the Cultural Fund of Municipality of Varna, Mobiltel, Komfort and Graffit Gallery.

Антоанета Абаджиева Antoaneta Abadzhieva Тотем 2015, смесена техника, 100/70 см Totem 2015, mixed media, 100/70 cm

Антоанета Абаджиева
Antoaneta Abadzhieva
Тотем
2015, смесена техника, 100/70 см
Totem
2015, mixed media, 100/70 cm

Деян Боев Deyan Boev Серия „Апартаментът, който рисува” 2015, фотография, 21/30 см The Apartment Which Paints Series 2015, photography, 21/30 cm

Деян Боев
Deyan Boev
Серия „Апартаментът, който рисува”
2015, фотография, 21/30 см
The Apartment Which Paints Series
2015, photography, 21/30 cm

Ирена Димитрова Irena Dimitrova Серия „Вглеждане”, „Път“ 65/82 см, фотография, туш, акварел The Stare Series, The Way 65/82 cm, photography, ink, watercolor

Ирена Димитрова
Irena Dimitrova
Серия „Вглеждане”, „Път“
65/82 см, фотография, туш, акварел
The Stare Series, The Way
65/82 cm, photography, ink, watercolor

Иван Иванов - Ивани Ivan Ivanov - Ivani Птица 2015, ферополиестер, 65/35/33 см Bird 2015, ferropolyester, 65/35/33 cm

Иван Иванов – Ивани
Ivan Ivanov – Ivani
Птица
2015, ферополиестер, 65/35/33 см
Bird
2015, ferropolyester, 65/35/33 cm

Николай Божинов Nikolay Bozhinov Място за Вашата реклама 2015, м.б./платно, 50/70 см Your Advertisement Here 2015, oil on canvas, 50/70 cm

Николай Божинов
Nikolay Bozhinov
Място за Вашата реклама
2015, м.б./платно, 50/70 см
Your Advertisement Here
2015, oil on canvas, 50/70 cm

Орфей Миндов Orfey Mindov Кохорта 2013, (редимейд) метална пружина, риолит и мрамор, 185/115/15 см Cohort 2013, (ready made) metal spring, rhyolite and marble, 185/115/15 cm

Орфей Миндов
Orfey Mindov
Кохорта
2013, (редимейд) метална пружина, риолит и мрамор, 185/115/15 см
Cohort
2013, (ready made) metal spring, rhyolite and marble, 185/115/15 cm

Румяна Карастамова Rumyana Karastamova Сезони - Зима 2015, офорт, 40/30 см Seasons - Winter 2015, etching, 40/30 cm

Румяна Карастамова
Rumyana Karastamova
Сезони – Зима
2015, офорт, 40/30 см
Seasons – Winter
2015, etching, 40/30 cm

Сирма Маркова Sirma Markova ZEN 2014, медна ламарина, бетон, 140/30/25 см ZEN 2014, copper sheets, concrete, 140/30/25 cm

Сирма Маркова
Sirma Markova
ZEN
2014, медна ламарина, бетон, 140/30/25 см
ZEN
2014, copper sheets, concrete, 140/30/25 cm

Слав Недев Slav Nedev Пълнолуние (София, 21 Юни 2014, 07:00h) 2008 - 2014, мастиленоструен печат върху хартия, дибонд, 110/145,5/3 см Full Moon (Sofia, 21 June 2014, 07:00h) 2008 - 2014, Inkjet printing on paper on dibond, 110/145,5/3 cm

Слав Недев
Slav Nedev
Пълнолуние (София, 21 Юни 2014, 07:00h)
2008 – 2014, мастиленоструен печат върху хартия, дибонд, 110/145,5/3 см
Full Moon (Sofia, 21 June 2014, 07:00h)
2008 – 2014, Inkjet printing on paper on dibond, 110/145,5/3 cm

Стефан Кулев Stefan Kulev Сенки по стената 2015, м.б., платно, 92/73 см Shadows on the wall 2015, oil on canvas, 92/73 cm

Стефан Кулев
Stefan Kulev
Сенки по стената
2015, м.б., платно, 92/73 см
Shadows on the wall
2015, oil on canvas, 92/73 cm

Коментарите са изключени.

Архив