Graffit Gallery Varna
Ретрограден Меркурий: анимирани реалности, изложба дигитална анимация, 08.08.-28.08.

(english follows)

Галерия „Графит” представя

Ретрограден Меркурий: анимирани реалности
08.08. – 28.08.2015

Откриване | 08.08.2015 | 18:00

Изложбата дигитална анимация „Ретрограден Меркурий: анимирани реалности”, която ще бъде представена в галерия „Графит”, включва международна селекция от артисти: Брайън Алфред (САЩ), Карина Агилера Сквирски (САЩ), Ейлин Боуви (Люксембург) и Джон Гилис (Белгия), Етийм (Франциска Лампрехт и Хаджо Модерегер, Германия), Клиф Еванс (САЩ), Ян Налевка (Чехия) и Скот Гелбер (САЩ). Проектът е куриран от Уилям Хийт (САЩ) и Желка Химбеле (Република Хърватска).
Заглавието на изложбата е свързано със специфичната оптична илюзия, наречена Ретрограден Меркурий. Три или четири пъти годишно, гледана от Земята, планетата Меркурий изглежда да се движи назад в своята орбита. В популярната астрология, Ретроградният Меркурий маркира интензивни периоди от време, в които нещата се объркват, сигнализирайки за необходимостта от размисъл и ревизия на живота ни. Това е време за преразглеждане на миналото и за предприемане на предпазливи стъпки напред. Цикълът на Меркурий е възприет, като причина за сериозни промени в курса на обществото; той ни дава шанс да израстваме като хора, да повишаваме взискателно осведомеността ни, а и вероятно да правим крачки към радикална промяна.
Присвоявайки популярни образи на културата от телевизията, киното, интернет, вестниците, таблоидите и модните списания, артистите в изложбата манипулират изходни материали с различни естетически подходи и монтаж техники, като предлагат отражения върху нашите медийно-наситени култури и несигурното ни бъдеще. Материята на тези анимации позволява присвоеният материал да бъде изгладен, колажиран, редуциран и абстрахиран, което от своя страна кара абсурдът на съвременния живот да проличава по-ясно. Произведенията колективно резонират с вездесъщото чувство на тревога, един вид енергия, която изисква да разгледаме настоящите линии на поведение и политиките, които позволяваме да бъдат избрани за нас. Работите се борят със сложни теми, свързани с културата на спектакъла, ексцесиите на потреблението, икономиката и властовите отношения в епоха на глобализация и взаимосвързаност, като разкриват едновременно обаянието, но и критиката на артистите към нашата култура, общество и политика.
Изложбата се осъществява с любезната подкрепа на фонд „Култура” на Община Варна и Посолството на Съединените американски щати със съдействието на галерия „Стефан Стоянов” и Хотел и СПА „Астера“.


Graffit Gallery presents

Mercury Retrograde: Animated Realities
08.08.-28.08.2015

Opening | 08.08.2015 | 18:00

Graffit Gallery is pleased to announce the opening of Mercury Retrograde: Animated Realities on August 8th, 2015, an international selection of artists making animated videos. The exhibition is curated by William Heath & Zeljka Himbele, and features animations by: Brian Alfred, Karina Aguilera Skvirsky, Aline Bouvy & John Gillis, eteam, Cliff Evans, Jan Nalevka, and Scott Gelber.
The title of the exhibition takes on a specific optical illusion referred to as Mercury retrograde; three or four times a year, the planet Mercury appears to move backward in its orbit when seen from Earth. In popular astrology, Mercury retrograde marks intense periods when things go awry, signaling the need for reflection and revision of our lives. This is a time for veering away from the past and taking cautious steps forward. Mercury’s cycle has been speculated as the cause of major course corrections for society; it gives us a chance to grow as humans, to raise critical awareness, and possibly make a movement towards radical change.
Appropriating popular culture images from television, film, web, newspaper, tabloid, and fashion magazines, the artists in the exhibition manipulate source materials with a variety of aesthetic approaches and montage techniques that offer reflections upon our mass media-saturated cultures and uncertain future. The materiality of animation allows for flattening, collaging, reduction, and abstraction of the appropriated material that at once allows the absurdity of contemporary life to stand more singularly and clearly. The works collectively vibrate with an omnipresent feeling of anxiety, a kind of anxious energy that demands we consider the current paths and policies we have allowed to be chosen for us. The works grapple with complex topics surrounding the culture of spectacle, excesses of consumption, economy and power relations in the era of globalization and interconnectedness, and reveal the artists’ simultaneous fascination with and critique of our culture, society, and politics.
The exhibition is kindly supported by the Cultural Fund of Varna Municipality and the Embassy of the United States of America and with the collaboration of the Stephan Stoyanov Gallery and Astera Hotel & SPA.

Aline Bouvy and John Gillis Still from Venusia, 2007

Aline Bouvy and John Gillis
Venusia, 2007, video

Cliff Evans Citizen: The Wolf and Nanny Video, 2009

Cliff Evans
Citizen: The Wolf and Nanny, 2009, video

Noah Spiderman and Scott Gelber L.A. Gear or: Improbable Waste, 2012

Noah Spiderman and Scott Gelber
L.A. Gear or: Improbable Waste, 2012

Brian Alfred Conspiracy, 2005

Brian Alfred
Conspiracy, 2005

eteam (Franziska Lamprecht and Hajoe Moderegger) Prim Limit, 2009

eteam (Franziska Lamprecht and Hajoe Moderegger)
Prim Limit, 2009

Karina Aguilera Skvirsky El Espectaculo, 2007

Karina Aguilera Skvirsky
El Espectaculo, 2007

Jan Nalevka Final Countdown, 2004

Jan Nalevka
Final Countdown, 2004

 

Коментарите са изключени.

Архив