Graffit Gallery Varna
Пластове и траектории, изложба на варненски скулптори, 29.04.-11.05.

(english follows) Галерия Графит” и Сдружението на художниците – Варна с подкрепата на МТЕЛ представят ПЛАСТОВЕ И ТРАЕКТОРИИ изложба на варненски скулптори 29.04.-10.05.2015 в програмата на седмото издание на Международния фестивал за съвременно изкуство contempo Откриване | 29.04.2015 | 18:30 | бул. „Княз Борис І“ 65, Варна Адриана Добрева (1961) Альоша Кафеджийски (1937) Васил Василев (1957) Венелин Божидаров (1955) Венелин Иванов (1950) Венцеслав Антонов (1942) Венцислав Марков (1984) Веселин Костадинов (1955) Веселин Начев (1920) Галина Станева (1979) Димитър Борисов (1952) Евгени Баръмов (1938) Живко Дончев (1972) Иван Иванов – Ивани (1942) Иван Ковачев (1927-2003) Кирил Шиваров (1887-1938) Киро Янев (1950) Мария Начева (1926) Нанко Панайотов (1946) Ненко Чернев (1954) Николай Нинов (1973) Огнян Кръстев (1945) Павел Джеферов (1930-2004) Петър Мравилников (1958) Петър Пенев – Желязото (1950-2014) Пламен Аврамов (1957) Пламен Братанов (1955) Рая Георгиева (1978-2009) Стефка Георгиева (1976) Стойчо Никифоров (1950) Христина Цонкова (1984) Христо Йорданов (1915-1984) Христо Христов (1963) Изложбата „Пластове и траектории” на варненските скулптори има представителен и исторически характер. Подборът на поканените автори следва хронологията на културния живот, изследвайки тенденциите в жанра, естеството на творческите търсения и художествени похвати. Изложбата обединява творбите на 33 имена от всички творчески генерации, родени във Варна или избрали Варна за свой духовен дом. Акцент в колекцията е поставен върху доайена на варненската скулптура Кирил Шиваров (1887-1938), представен чрез фото документация на най-големите му произведения. Изложбата е опит за свидетелство за развитието и особеностите на варненската скулптурна школа, за нейното стилистично многообразие и художествена последователност, регистрирани чрез творчеството на Христо Йорданов (1915 – 1984), Иван Ковачев (1927 – 2003), Павел Джеферов (1930 – 2004) , Веселин Начев (1920), Мария Начева (1926), Альоша Кафеджиийски (1937), Евгени Баръмов (1938) в този исторически отрязък. Наречена „Пластове и траектории” изложбата премахва времеви или идеологически рамки, като обединява автори и произведения, чрез чистотата на пластичния изказ. Тези кодове и знаци на времето преминават над политически и идеологически нетрайности и се превръщат в свидетелства на трансформации и устойчивост. Художественият акт, като визуализация на вътрешния живот, като битие на Духа дава възможност за материализация на ритуала на съзиданието и за поетика на знака – процеси, развити в художествените практики на авторите от следващите генерации – Венелин Божидаров, Пламен Братанов, Кирo Янев, Стойчо Никифоров, Венелин Иванов , Веселин Костадинов, Иван Иванов- Ивани и др . И както Борхес пишe: „…когато самият ти си въплътеното продължение на онези, които не са живели в твое време а други ще бъдат (и са) твоето безсмъртие на земята.” („Автобиографично есе”) най-младото поколение артисти пренасят тази памет в бъдните дни, концептуализирана и дефинирана с езика на пост-модерното общество, със средствата на новата социална естетика днес. Творбите на Стефка Георгиева, Живко Дончев, Николай Нинов, Рая Георгиева, Венцислав Марков, Христина Цонкова, Галина Станева носят в себе си ДНК–то на общността, на творческия заряд в групата, като заедно оформят специфичното лице на скулптурата във Варна днес. Възникнала по повод седмото издание на фестивала за съвременно изкуство contempo, изложбата „Пластове и траектории” насочва вниманието към съвременната скулптура и създава своеобразна платформа за развитието на този жанр. Дора Дончева Изложбата се осъществява с генералното партньорство на МТЕЛ и с подкрепата на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД.


LAYERS AND TRAJECTORIES Sculpture exhibition of Varna artists Vernissage | 29.04.2015 | 18:30 Adriana Dobreva Alyosha Kafedzhiysky Christo Christov Dimitar Borisov Evgeni Baramov Galina Staneva Hristina Tsonkova Hristo Yordanov Ivan Ivanov – Ivani Ivan Kovachev Kiril Shivarov Kiro Yanev Maria Nacheva Nanko Panayotov Nenko Chernev Nikolay Ninov Ognyan Krastev Pavel Dzheferov Petar Mravilnikov Petar Penev – Zhelyazoto Plamen Avramov Plamen Bratanov Raya Georgieva Stefka Georgieva Stoycho Nikiforov Vasil Vasilev Venelin Bozhidarov Venelin Ivanov Ventseslav Antonov Ventsislav Markov Veselin Kostadinov Veselin Nachev Zhivko Donchev The Layers and Trajectories Sculpture Exhibition of Varna artists has a representative and historical meaning. The selection of invited sculptors follows the timeline of the cultural life, exploring the trends in the genre, the nature of the creative aspirations and artistic language. The exhibition brings together the works of 33 names from all creative generations born in Varna or who chose the city as their ersatz-home. An emphasis in the collection is on the presence of Kiril Shivarov (1887-1938) – doyen of Varna sculpture, presented by photo documentation of his greatest works. The exhibition is an attempt to attest the local development and the characteristics of the genre, for its stylistic diversity and artistic sequence, shown by the works of Hristo Yordanov (1915 – 1984), Ivan Kovachev (1927 – 2003), Pavel Dzheferov (1930 – 2004), Veselin Nachev (1920), Maria Nacheva (1926), Alyosha Kafedzhiyski (1937), Evgeni Baramov (1938) in these times. The name of the exhibition – Layers and Trajectories, eliminates time or ideological frameworks, bringing together artists and works through the vivid plastic expression. These time codes and signs pass over political and ideological flimsiness and become testimonials of transformation and sustainability. The artistic act as a mirror of the inner life and as a spiritual existence, enables the materialization of the creation ritual and the poetics of sign – trends, developed in the artistic practices of the next generation artists – Venelin Bozhidarov, Plamen Bratanov, Kiro Yanev, Stoycho Nikiforov, Venelin Ivanov, Veselin Kostadinov, Ivan Ivanov – Ivani and others. And as Borges says: …as you yourself are the mirror and image of those who did not live as long as you and others will be (and are) your immortality on earth. (An Autobiographical Essay) the youngest generation conveys this memory into nowadays, conceptualized and defined by the language of the post-modern society, by the means of the new social aesthetics today. The works of Stefka Georgieva, Zhivko Donchev, Nikolay Ninov, Raya Georgieva, Ventsislav Markov, Hristina Tsonkova, Galina Staneva carry the community’s DNA as well as the creative charge of the group, which form together the unique character of the Varna sculpture now. The Layers and Trajectories Exhibition, created as a project for the seventh edition of the contempo International Festival for Contemporary Art, draws the attention to the contemporary sculpture and creates a platform for the development of this genre. Dora Doncheva The exhibition is supported by MTEL as general partner and St. St. Constantine and Helena Holding AD.

Коментарите са изключени.

Архив