Graffit Gallery Varna
„Тя/Ние“-изложба Кремена Николова и Илиана Бораджиева

Галерия “Графит”

представя

01.09 – 21.09.2023г.

изложба на Кремена Николова и Илиана Бораджиева

Откриване | 01.09 (петък) | 18:30 часа

Кремена Николова и Илиана Бораджиева представят съвместен проект озаглавен „Тя/Ние“. Изложбата ще се открие в галерия Графит Варна на 1ви Септември от 18:30ч, тогава ще се проведе и организиран от тях хепънинг „101 частици“. Втора част от проекта ще можете да разгледате виртуално на интернет адрес: www.she-we.kremenanikolova.comТематиката на изложбата е дълбоката женска душевност и вътрешен свят, предадена символично или декоративно, чрез голата и уязвима външна форма. Разглеждайки внимателно образа, те структурират и дават форма на емоционалния хаос царящ във всяка жена. Стилът на художничките е визуално конфликтен и дори противоположен, което е част от провокацията работейки заедно да покажат, че всяка жена е индивидуална и различна.Художничките организират на откриването хепънинг, който включва игра между тях и посетителите поканени на откриването. Нарисуваните 101 рисунки са приложени в дигитални и печатни покани. Всеки получил покана за събитието ще може да участва във финалната творба от изложбата с колаж. Художничките ще довършат картината пред посетителите на откриването, за да се види каква част от творческата енергията, която разпръскват жените в емоции и труд, ще се материализират накрая на паното „101 частици“.На сайта ще може да разгледате всички 101 рисунки направени за хепънинга, допълнителна информация и картини от проекта, които не са в галерията, образувайки втората виртуална част от проекта достъпна за всички любители на изкуството извън Варна.Кремена Николова и Илиана Бораджиева завършват изобразително изкуство в НУИ“Добри Христов“ Варна, в един от първите випуски на тази специалност.Кремена Николова учи една година педагогика в АМТИИ Пловдив, впоследствие завършва Пространствено оформление във ВСУ“Черноризец Храбър“, където работи известно време, като асистент. Член е на Сдружението на художниците Варна и участва в различни общи и национални изложби.Илиана Бораджиева учи една година във НХА – Силикатни форми, после завършва педагогика на изобразителното изкуство в ШУ“Епископ Константин Преславски“ и работи, като преподавател по рисуване в арт школа „Импресия“ към Общински Детски Комплекс, Варна.И двете имат много участия в общи и съвместни изложби, но тази е първата им проектна изява.
–––
Kremena Nikolova and Iliana Boradjieva present a joint project entitled „She/We“. The exhibition will open in the Graffit gallery Varna on September 1st at 6:30 p.m., then the „101 Particles“ event organized by them will take place. You will be able to view the second part of the project virtually at the Internet address:
www.she-we.kremenanikolova.comThe theme of the exhibition is the deep female soul and inner world, conveyed symbolically or decoratively, through the naked and vulnerable outer form. By carefully examining the image, they structure and give form to the emotional chaos reigning in each woman. The style of the female artists is visually conflicting and even opposite, which is part of the provocation of working together to show that each woman is individual and different.The artists organize a happening at the opening, which includes a game between them and the visitors invited to the opening. The drawn 101 drawings are included in digital and printed invitations. Everyone who received an invitation to the event will be able to participate in the final work of the collage exhibition. The female artists will finish the painting in front of the visitors of the opening, to see how much of the creative energy that the women scatter in emotions and work will finally materialize on the „101 Particles“ panel.On the site you will be able to view all 101 drawings made for the happening, additional information and paintings from the project that are not in the gallery, forming the second virtual part of the project accessible to all art lovers outside of Varna city.Kremena Nikolova and Iliana Boradjieva graduated in fine arts at the „Dobri Hristov“ National School of Arts of Varna, in one of the first graduating classes of this specialty.Kremena Nikolova studied pedagogy for one year at AMTII Plovdiv, then graduated from Spatial Design at VFU“Chernorizets Hrabar“, where she worked for some time as an assistant. She is a member of the Association of Varna Artists and participates in various general and national exhibitions.Iliana Boradjieva studied for one year at the National Academy of Art and Design – Silicate Forms, then graduated from Fine Art Pedagogy at the Shumen University „Episcopal Konstantin Preslavski“ and worked as an art teacher at the Impression Art School at the Municipal Children’s Complex, Varna.Both have many participations in joint and joint exhibitions, but this is their first project appearance.

Коментарите са изключени.

Архив