Graffit Gallery Varna
ФОРМИ самостоятелна изложба на Мице Янкуловски (Македония)

(english below)

Галерия „Графит” и Музей за визуални изкуства „Остен” – гр. Скопие

представят

ФОРМИ

самостоятелна изложба на Мице Янкуловски (Македония)

Вернисаж | 29.07. (петък) | 18:30

mice_foto4Мице Янкуловски е роден през 1954 година в Македония. Неговата творческа активност принадлежи към различни области на изкуството. Сред тях са живописта, карикатурата и анимацията, а така също и рисуването върху стъкло. В творческата си биография той има повече от четиридесет самостоятелни изложби. Сред предпочитаните центрове, където излага своите произведения са Скопие, Охрид и Струга в Македония, където реализира повече от десет експозиции. Паралелно с това показва свои произведения в чужбина – в Загреб, Хрватия (1985), Любляна, Словения (1986), Анкара, Турция (1988), Париж, Франция и София, България (1989), Сaраево, Босна и Херцеговина и Анкара, Турция (1990), Приштина, Косово и Рим, Италия (1991). Признание за неговото творчество са престижните награди на които е носител. Сред тях са: Отличието на Министерството на културата на България (2012), Гранд при и две Специална награда на Световна галерия на карикатурата, Скопие (1996, 1985, 1971), Трета и Първа награда на Сдружението на карикатуристите, Македония (1987, 1985), Награда на град Скопие (1985), Грамота и Награда на РСИЗ на Македония (1985), Първа награда на Югославския съюз за защита на околната среда(1982), Награда на РК ССОЈ (1981). Член е на Дружеството на художниците и Сдружението на карикатуристите в Македония, на Федерацията на карикатуристите и на Световната асоциация на визуалните изкуства. Основател е на Биеналето и Музея на рисунката „Остен“ в Скопие, Македония, на които е директор от 2004 година.

Мице Янкуловски е художник с характерен облик, специфична стилистика, интересни търсения и оригинални решения. Живописното му творчество е изпълнено с хармония, красота, спокойствие и съпричастност. В него откриваме познатите живописни форми, които са обект на дългогодишните творчески търсения на автора. Те въплъщават представите за един нов свят и среда, в която съвременното съзнание открива и следи на различни културни наслагвания. Видимо сдържани, отдалечени и притихнали, произведенията са носител на дълбок философски подтекст, превръщайки се във визуални послания към вечността.

Свобода, виртуозност и пълно сливане между идея, замисъл и изпълнение, характеризират като цяло картините на твореца. В широк, но и овладян тонален регистър, той създава една поредица голямоформатни платна, които се отличават с оригиналните си пластични решения. Изградени в характерните и любими на художника светлосини, зелени, виолетови и червени гами, те въздействат като смислови кодове, в които са вложени различни емоции, представи, преживявания и настроения. В тях, основно чрез формата и цвета, чрез ритмичните повторения, контраста и асиметрията е постигната пределна организация на картинното пространство, в което основните елементи и мотиви са изградени посредством своеобразни фасети. Този уникален пластически изказ, вдъхновен от аналитичния кубизъм, се базира на абстрактността, условността и геометризацията, разкриващи едно неподозирано богатство от форми, със сложно тонално, колоритно и структурно въздействие. Това разнообразие олицетворява трескавото и напрегнато търсене и откриване на желания собствен почерк и стилова дефинираност. Именно умелата организация на обем и плоскост, форма и цвят, показва един оформен живописен подход с художествена стойност и въздействие.

Мице Янкуловски е художник, който отдава изключително значение на естетиката, на пластичното съвършенство на творбата. Той търси хармонията най-вече в тоналните съпоставки, в колоритните решения, в подбора на гамите. С последователното извеждане и отстояване на артистичната си позиция, дълбоко мотивирана от интимното преживяване на формата, авторът извоюва свое място в съвременното пластично изкуство. Неговите творби го определят и утвърждават като художник с особена живописна чувствителност, като творец със собствена артистична територия, която въвежда зрителя в пространства и измерения, наситени с неповторима артистична аура.

доц. д-р Деница Янева


Graffit Gallery and Osten Museum of Drawing, Skopje
present

FORMS
solo exhibition of Mice Jankulovski

Vernissage | 29.07.2016 (Friday) | 06.30 p.m.

Mice Jankulovski was born in 1954 in Macedonia. His artistic work belongs to different fields of art. It includes paintings, cartoons and animations, as well as painting on glass. His biography features more than forty solo exhibitions. Skopje, Ohrid and Struga in Macedonia are among his preferred cities, where he has presented more than ten shows. Simultaneously, he also exhibited abroad – in Zagreb, Croatia (1985), Ljubljana, Slovenia (1986), Ankara, Turkey (1988), Paris, France and Sofia, Bulgaria (1989), Saraevo, Bosnia and Herzegovina and Ankara Turkey (1990), Prishtina, Kosovo and Rome, Italy (1991). As a recognition of his work, he has been awarded with prestigious awards among them: the Award of the Ministry of Culture of Bulgaria (2012), Grand Prix and two Special Prize of the World Gallery of Cartoon, Skopje (1996, 1985, 1971), Third and First Prize of the Association of the Cartoonists, Macedonia (1987, 1985 ) Award of the City of Skopje (1985), Diploma and Award of RSIZ of Macedonia (1985), First prize of the Yugoslav Union for Environmental Protection (1982), Award SSOЈ RC (1981). He is a member of the Society of Artists and the Association of the Cartoonists of Macedonia, the Federation of Cartoonists and the World Association of Visual Arts. He is a founder of the Osten Biennale and the Osten Museum of Drawing in Skopje, Macedonia, which he leads as director since 2004.
Mice Jankulovski is an artist with a distinctive appearance, recognizable approach, fascinating searches and original outcomes. His art emit harmony, beauty, peace and compassion. It represents these familiar shapes that are subject of the artist’s longtime creative research. They embody ideas for a new world and environment, in which modern consciousness detect and monitor different cultural layers. Noticeably reserved, distant and silent, the works bring the deep philosophical subtext, turning them into visual messages to the eternity.
Freedom, virtuosity and a full merger between idea, concept and outcome generally characterize the paintings of Jankulovski. In a broad but mastered tonal range, he creates a series of large-format canvases, which are notable for their authentic statement. Created in the distinctive and favorite to the artist light blue, green, purple and red colors, they act as semantic codes and incorporate various emotions, ideas, experiences and moods. Utmost arrangement of the space in them is mainly achieved by shape and color through the rhythmic repetition, contrast and asymmetry in which the main elements and motifs are built as original facets. This authentic artistic expression, inspired by the analytical cubism, is based on abstraction, conditionality and geometrization, revealing an unsuspected profusion of forms with sophisticated tonal, colorful and structural impact. This diversity embodies the frantic and tense search and detection of the artist’s authentic approach and stylistic recognition. His precise and skillful dimensional organization of the volume and the flatness, the shape and the color, shows a creative touch with an artistic value and impact.
Mice Jankulovski is an artist who values with an exceptional importance the aesthetics of the work’s visual perfection. He mostly seeks harmony in the tonal comparisons, in the colors, in the choice of ranges. With the consistent output and assertion of his artistic statement, deeply motivated by the intimate experience of the form, he has confirmed his place in the contemporary art world. His works define and endorse him as an established artist with subtle sensitivity with own creative territory that introduces to the audience spaces and dimensions, filled with unique artistic aura.

Denitsa Yaneva, Ph. D.

 

 

 

Коментарите са изключени.

Архив