Graffit Gallery Varna
ОТВОРЕНА ПОКАНА за участие в проектa „СУПЕР[М]АРТ[КЕТ]”

Скъпи артисти,

Искам да изразя дълбоката ни признателност за вашата воля и смелост да участвате в проекта „СУПЕР[М]АРТ[КЕТ]”.

Нашата цел беше да се изведат и провокират механизмите, които изграждат местния пазар на изкуство с оглед да започне промяна, която да развие  този пазар адекватно на международните стандарти и да подготви бъдещата му интеграция с международния пазар на изкуството.

Ние нямаше как да реализираметози проект без вашето сътрудничество.

От списък с 87 предложения журито номинира 14, като 10 от тях ще бъдат представени в изложба, в която всеки артист ще бъде представен от 2 до 5 творби . Те ще бъдат ще бъдат възпроизведени в каталога, придружаващ изложбата. Останалите четири автори ще бъдат представени в каталога с репродукция на  творбата от тяхната апликация.

Номинирани автори:
1. Антоанета Абаджиева
2. Деян Боев
3. Ирена Димитрова
4. Иван Иванов – Ивани
5. Николай Божинов
6. Орфей Миндов
7. Румяна Карастамова
8. Сирма Маркова
9. Слав Недев
10. Стефан Кулев

Номинирани автори за каталога:
1. Деница Дакова
2. Елисавета Ангелова
3. Кирил Георгиев
4. Робърт Баръмов

Списъкът  с всички участници в проекта ще бъде включен в каталога.  Дигитално представяне на портфолиата на всички участници, проектирано от галерия „Графит”, ще бъде част от изложбата .

Всички творби ще бъдат обявени за продажба, съгласно цената, посочена от художниците в апликациите им. Продажбите ще бъдат управлявани от  галерия „Графит”.

Ние сме изключително благодарни за възможността да получим информация от първа ръка за съвременното производство на българското изкуство.

От името на международното жури,

Бранко Франчески

Председател на международното жури

и членове

Надежда Джакова

Башак Шенова

Ханс Кнол

Стефан Стоянов

 

Dear artists,

Please acknowledge pour deepest appreciation for your will and personal courage to participate in the SUPER[M]ART[KET] project.

Our aim was to bring in fore and challenge mechanics that create existing local art market, in order to start a change that will develop it towards international standards and prepare it for the future integration in the international art market.

We could not do the project without your collaboration.

From the list of 87 applications the jury has shortlisted 14, 10 of which will constitute exhibition that will include 3-5 works by each of the selected artist and will also be reproduced in the exhibition catalogue. The remaining four artists will be represented in the catalogue with single reproduction.

Shortlisted artists:
1. Antoaneta Abadzhieva
2. Deyan Boev
3. Irena Dimitrova
4. Ivan Ivanov – Ivan
5. Nikolay Bozhinov
6. Orphey Mindov
7. Rumyana Karastamova
8. Sirma Markova
9. Slav Nedev
10. Stefan Kulev

Shortlisted artists to be featured in the catalogue:
1. Denitsa Dakova
2. Elisaveta Angelova
3. Kiril Georgiev
4. Robert Baramov

 

All the applicants will be listed in the catalogue. Portfolios of all the artists will be presented on the exhibition in digital format designed by the Graffit Gallery.

All works will be available for sale according the price stated by the artists. Sales will be managed by Graffit Gallery.

We are grateful on the opportunity to receive the first hand information of the Bulgarian contemporary art production.

On behalf of the international jury,

Branko Franceschi

Jury president

 

Nadezda Dzakova

Basak Senova

Hans Knoll

Stefan Stoyanov

Jury members

 

СДРУЖЕНИЕ НА ХУДОЖНИЦИТЕ – ВАРНА
обявява
ОТВОРЕНА ПОКАНА
за участие в проектa „СУПЕР[М]АРТ[КЕТ]”

Поканата е към визуални артисти от всички поколения и художествени дисциплини, които пребивават постоянно в България. Проектът, представлява практическо изследване и създаване на реален модел на пазарна ситуация, в който да вземат участие български художници; международни експерти, активно присъстващи на световния арт пазар, български културни институции и публика. Основна роля за създаването на този модел ще имат събития от програмата:
– теоретичен семинар, уъркшоп и презентации – 17-20.10.2015г.;
– организиране на комерсиална изложба чрез селекция от международни експерти, която ще се проведе в периода 06-29.11.2015г. в галерия „Графит”, Варна;
– организиране на представителна изложба в София – през 2016 г.

Заинтересованите художници могат да се регистрират за участие с едно (1) произведение, създадено след 2013 година. Няма ограничения във формата, жанра и техниката. Темата е свободна.

Кандидатстването е по електронен път и/или по пощата. Заявлението за участие включва попълнен формуляр за регистрация – като текстов файл или он-лайн формуляр, изображение на произведението в резолюция 300 dpi във формат JPG, PNG или TIFF, изпратен на project@sbh-varna.com и/или допълнителна визуална документация, изпратена по пощата на адрес на адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис І” 65. Няма такса за участие.
Срок за кандидатстване: 11 октомври 2015г.

Журирането на творбите от международното жури в състав:
-Бранко Франчески (директор на Музея за изящни изкуства – Сплит, Република Хърватска)
-Башак Сенова (куратор, член на на Консултативния съвет на 14-то Истанбулско биенале)
-Ханс Кнол (галерия „Кнол”, Виена)
– Надежда Джакова (завеждащ филиал, Софийски Арсенал – музей за съвременно изкуство).

Проектът се подкрепя от фонд „Култура“ на Община Варна, Мобилтел и галерия „Графит“.

Коментарите са изключени.

Архив