Graffit Gallery Varna
MusTempo, изложба от колекцията „Съвременно изкуство и фотография“ на СГХГ, 10.05.-30.05.

english version below

Изложбата „МузТемпо“ е специално разработена като концепция за участието на Галерия Графит в традиционния фестивал за съвременно изкуство Con.tempo, организиран във Варна за пета поредна година от фондация „Рая Георгиева”. Той е некомерсиална платформа за насърчаване, популяризиране и представяне на творчеството на млади автори до 35 години.

„МузТемпо“ представя колекцията „Съвременно изкуство и фотография“ на Софийската градска художествена галерия, която е без аналог в българската музейна практика. Тя е създадена през 2004 г. и в момента включва 300 произведения от втората половина на 80-те години на 20 век до днес. Фондът проследява най-новите течения в изкуството ни, появили се около и след 1989 г.

Колекцията е естествено продължение на усилията това изкуство да бъде интегрирано в една класическа музейна институция. Тя е резултат от общата политика на галерията: показване на български и чуждестранни изложби на съвременното изкуство, създаване на Архив на съвременното българско изкуство, организиране на представяния на художници, конференции и дебати, посветени на съвременното изкуство и музея, поддържане на програмата за млади художници „Място за срещи“, както и Наградата за съвременно изкуство „База“ (съвместно с ИСИ-София).
Първоначално колекцията „Съвременно изкуство и фотография” разчита изцяло на дарения от авторите. От 2007 г. Столична община ежегодно отпуска средства за попълване на фонда, което позволява да се вземат по-дългосрочни решения по отношение на вида й.
Възникването, поддържането и развиването на една колекция не е изолирано явление, а част от общи мотивирани усилия. Без създадената в Софийска градска художествена галерия платформа за съвременно изкуство колекцията не би била възможна или поне не би била толкова видима. Приносът й извън съхраняването на конкретните работи обаче е съществен – една институция застава зад това изкуство като част от българската култура.
Изложбата „МузТемпо“ е подбрана специално за пространствата на галерия „Графит“.

Експозицията включва живопис, видео, фотография, инсталация и обекти.

 Правдолюб Иванов. Граница по памет, 2006
Катя Дамянова. Европейски език, 2005
 Самуил Стоянов. Как виждаш България?, 2007

В изложбата MusTempo са представени произведения на:

1.Лъчезар Бояджиев
2.Рада Букова
3.Ани Васева
4.Мариела Гемишева
5.Алла Георгиева
6.Катя Дамянова
7.Орлин Дворянов
8.Правдолюб Иванов
9.Викенти Комитски
10.Нина Ковачева
11.Даниела Костова
12.Петър Минчев
13.Надежда Олег Ляхова
14.Борис Мисирков и Георги Богданов
15.Иван Мудов
16.Орлин Неделчев
17.Бора Петкова
18.Кирил Прашков
19.Расим
20.Боряна Росса
21.Калин Серапионов
22.Васил Симитчиев
23.Недко Солаков
24.Валентин Стефанов
25.Самуил Стоянов
26.Красимир Терзиев
27.Коста Тонев

Куратор Мария Василева: био

Мария Василева е родена 1961 в София. Завършва изкуствознание в Националната художествена академия в София (1984). Доктор на науките (2007). Изявява се като художествен критик, историк на изкуството и куратор. Специализира в Музея за Модерно Изкуство в Ню Йорк (1998), в Университета в Рочестър, САЩ (1999), в Централно европейския университет в Будапеща (2002), в Международната програма за художници и куратори (ISCP), Ню Йорк (2002) и др. Степендиант е на Фондация Пол Гети – САЩ в програмата им за учени от Централна и Източна Европа, (1995-1996).
Главен уредник в Софийска градска художествена галерия.
Член-основател на Институт за съвременно изкуство – София.

__________________________

The MusTempo exhibition is a specially designed concept as a contribution of the Graffit Gallery to the traditional Con.tempo Festival for Contemporary Art (10.05.-14.05.2012), organized by the the Raya Georgieva Foundation in Varna for the fourth year. It is a non-commercial platform for promotion and presentation of young Bulgarian artists under the age of 35.
MusTempo presents the Contemporary Art and Photography Collection of the Sofia City Art Gallery, which has no analogue in the Bulgarian museum practice. Founded in 2004, it currently includes 300 artworks from the mid-80s of the 20th century until today. The fund tracks the latest trends in art, which came around and after 1989.
The collection is primarily a result of the efforts towards the integration of the contemporary art into a classical museum institution. It is a follow-on of a general policy of the gallery: to show Bulgarian and international exhibitions of contemporary art; to create an archive of Bulgarian contemporary art; to organize presentations of artists, conferences and debates, dedicated to contemporary art; to support the Places to Meet Museum Program for Young Artists and the Base Contemporary Art Award (in collaboration with ICA-Sofia).
Initially, the Contemporary Art and Photography Collection relies entirely on artists’ donations. Since 2007, Sofia Municipality annually allocates funds to replenish the fund, allowing it to take longer-term decisions regarding its content.
The establishment, the maintenance and the development of a collection is not an isolated phenomenon but part of overall motivated efforts. The collection would not be possible, or at least would not be so visible without the established platform for contemporary art in the Sofia City Art Gallery. Its contribution, beside the storage of the gathered artworks, is significant – the institution responsibly stands behind the contemporary art as initial part of the Bulgarian culture.
The MusTempo exhibition is conceptually gathered for the Graffit Gallery. It features works by: Adelina Popnedeleva, Alla Georgieva, Ani Vaseva, Bora Petkova, Boris Misirkov & Georgi Bogdanov, Boryana Rossa, Daniela Kostova, Ivan Moudov, Kalin Serapionov, Katia Damianova, Kiril Prashkov, Kosta Tonev, Krassimir Terziev, Luchezar Boyadjiev, Mariela Gemisheva, Nadezhda Oleg Lyahova, Nedko Solakov, Nina Kovacheva & Valentin Stefanoff, Orlin Nedelchev, Peter Mintchev, Pravdoliub Ivanov, Rada Boukova, Rassim, Samuil Stoyanov, Stefania Batoeva, Vassil Simitchiev, Ventsislav Zankov, Vikenti Komitski.
Curated by Maria Vassileva, PhD

Maria Vassileva: bio
Maria Vassileva was born in 1961 in Sofia. She graduated as a M.A. from the Department of Art History from the National Academy of Arts in Sofia (1983). Since 2006 she is PhD in Art History and Fine Arts. She works as art critic, art historian and curator. She has specializations in the Museum of Modern Art in New York (1998), University of Rochester, USA (1999), the Central European University in Budapest (2002), the International Programme for artists and curators (ISCP), New York (2002) etc.. Maria Vassileva was a stependiant of the Paul Getty Foundation – USA in their program for scientists from Central and Eastern Europe (1995-1996).
Chief curator of the Sofia City Art Gallery.
Founding member of the Institute of Contemporary Art – Sofia.

Коментарите са изключени.

Архив