Graffit Gallery Varna
MAYDAY, мултимедиен пърформанс на танцова компания „Дерида Денс“, 08.06.

For English scroll down
_________________
MAYDAY* – мутлимедиен пърформанс на танцова компания „Дерида Денс“
Дата: 08 юни 2014 г. (неделя)
Час: 21:30 ч.
Продължителност: 50 мин.
_________________
Новините днес:
„Намаляването на покупките на облигации през последните месеци не означава според Йелън, че Фед взема по-малко на сериозно това задължение.“…………..……. “Формите на жените вече няма да бъдат ограничавани само до круши и ябълки!“…………… „Може да се каже, че като цяло томчето дава една сравнително точна представа за творчеството на Превер. За това спомага много и качеството на превода“………………….

Името е “Mayday” – дума, международно приета като вик за помощ в бедствена ситуация. Спектакълът е детективска лупа, през която зрителите ще разпознаят изпъкналите форми на комуникационния хаос в една динамично развиващата се конкурентна среда. Развитието на технологиите помага да обменяме информация, въпреки разстоянията помежду ни. В мултимедийния пърформанс „Mayday“ обмяната на съобщения е непрестанна, но въпреки това необходимостта от „аварийна“ комуникация* остава в търсене на собственото оцеляване.

*Аварийната комуникация (Emergency traffic) е обмен на електронни съобщения,за излъчване и приемане на сигнали за бедствие, когато живота на хората се намира под непосредствена и неизбежна опасност, и те се нуждаят от незабавна помощ.

Екип
Идея и хореография: ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ
Танц: ФИЛИП МИЛАНОВ, ПЕТЯ МУКОВА, МИЛЕНА ВИДЕНОВА
Сценография: арх. РАЛИЦА ЗОРТЕВА
Mултимедия: ПОЛИНА СТОЯНОВА (JO IYAA)
Музика: ИВАН ШОПОВ (COOH / BALKANSKY)
Продукционен мениджър: АТАНАС МАЕВ

Проектът е в програмата на МТФ „Варненско лято“ и е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

===========================================

MAYDAY – performance by Derida Dance Company
Dates: 08 June 2014
Time: 21:30
Duration: 50 min.

Team:
Concept and Choreography: Jivko Jeliazkov
Dance: PHILIP MILANOV, PETYA MUKOVA, MILENA VIDENOVA
Stage design: ARCH. RALITSA ZORTEVA
Multimedia: POLINA STOYANOVA (JO IYAA)
Music: IVAN SHOPOV (COOH / BALKANSKY)
Producer: ATANAS MAEV

The news today: “Reducing purchases of bonds in recent months does not mean according to Yellen, that Fed takes this obligation less seriously”………”The interpretations of women’s body shapes will not be limited to pears and apples”………………..”It can be concluded that the edition gives a relatively accurate idea about Prever’s creative work. The quality of the translation helps a lot for that.”….

The name is “Mayday” – a word internationally recognized as a call for help in an emergency situation. The performance is a detective magnifying glass through which the observers will see the bulging shapes of communicative chaos in a dynamic competitive environment. The development of technologies helps us exchange information. In the multimedia performance “Mayday” the exchange of messages is incessant but even that doesn’t help the need of “emergency traffic”* that remains in protagonists while trying to survive.

*Emergency traffic is an exchange of electronic messages, for giving or receiving emergency signals when people’s lives are under imminent danger and they need immediate help.

This project is in the Showcase Programme of the Varna Summer Fest and is realized with the financial support of Bulgarian Ministry of Culture.

Read more: http://www.derida-dance.com/qs/bg/component/seminar/?task=3&cid=94#ixzz2zVK4CbQW

Коментарите са изключени.

Архив